Årsmöte och ny verksamhetsplan

IK Sirius Bandyklubb höll den 7 juni sitt årsmöte för verksamhetsåret 2015/16. Eftersom klubbens kansli numer inryms i betydligt mindre lokaler än tidigare, hade en av klubbens välgörare – Skrotcentralen – ställt sina lokaler till förfogande för de 20-30 deltagare som dykt upp.

Själva årsmötet klubbades med säker hand igenom av Göran Angesten. I sitt inledningsanförande berättade ordförande Erik Weiman i korta drag om det nu genomförda året som präglats av konsolidering och fortsatt rekonstruktionsarbete, vilket fallit väl ut. Som kommentar från sidan kan man bara konstatera att den sittande styrelsen, anställda och idéella krafter gjort ett stort arbete, även om en hel del fortfarande återstår att göra.

Alltnog kunde på en omsättning av 7,7 mkr (- 1,3 jmf f å) bokföras ett marginellt överskott på sista raden om 6 tkr. Detta gör att det ackumulerade underskottet har minskat till strax under 200 tkr. De långa skulderna har under året minskats med 75 tkr. Det är alltså en bit kvar för att eliminera det negativa egna kapitalet, även om uppgiften verkar vara överkomlig.

Valen innebar inga överraskningar. Erik Weiman omvaldes som ordförande (1år) och som ledamöter Håkan Ahlström, Erik Hovstadius och Torbjörn Sunesson (2år). Med ett år kvar på sina mandat sitter Magnus Jansson, Karin Holman och Istvan von Polgar.

Avslutningsvis utdelades IK Sirius förtjänsttecken i silver till Bosse Pettersson, Matte Söderman, Marie Askelöf, Dan Eriksson, Magnus Jansson och Pierre Roos. Förtjänsttecknet i guld gick till Linda Persson och Janne Andersson.

Mötet avslutades med att se framåt och klubbens verksamhetsplan för det kommande året redovisas i sin helhet nedan.

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016/2017

Mål och inriktning

Budget och verksamhetsplan bygger på de grundläggande värden som kännetecknar föreningen: Ungdom, Uppsala, utveckling.

Övergripande

Mål

 • Sirius Bandy ska vara en av landets ledande bandyklubbar med verksamhet inom såväl elit som bredd i alla åldersgrupper.
 • Klubbens A-lag ska spela i Elitserien säsongen 16/17.

Inriktning

 • Det ska finnas en genomtänkt planering som binder samman de yngsta nybörjarna via ungdomsverksamhet och utbildning till spel på elitnivå.
 • Sirius Bandy ska vara ett föredöme inom rekrytering och utveckling av spelare, ledare och funktionärer.
 • Sirius Bandy  ska ha en genomtänkt strategi och planering för samverkan med partners och sponsorer.
 • Sirius Bandy ska, under rådande omständigheter, göra bästa möjliga av rådande arenasituation och på bästa sätt dra nytta av Studenternas, Relitahallen och andra tillgängliga isytor.

Aktiviteter för att nå mål och inriktning

Styrelsen ska säkerställa att det finns en väl fungerande organisation inom de olika områden – ungdom, elit, marknad och arena/evenemang – där klubbens verksamhet bedrivs.

En klubbchef anställdes våren 2015. Denne har nu styrelsens uppdrag att utveckla klubbens organisation och säkerställa rätt organisation med rätt bemanning

Ungdomsverksamhet

Sirius Bandy har en omfattande ungdomsverksamhet som är föreningen ryggrad. Verksamheten betyder mycket för en aktiv fritid för ungdomar i Uppsala och är ett viktigt redskap för integration, social utveckling och fysisk aktivitet.

Utbudet av olika aktiviteter är större än någonsin. Samtidigt ökar ”stillasittande aktiviteter”, medan så kallad spontanidrott och organiserade utomhusaktiviteter tenderar att ha svårare att rekrytera deltagare. En nyckelfaktor för att bandyn ska locka unga är att den upplevs som välorganiserad och meningsfull.

Det gör ungdomsverksamheten beroende av ledare och funktionärer, vilket kräver rekrytering och utveckling för många olika funktioner. De som arbetar i ungdomsverksamheten behöver goda förutsättningar för sin verksamhet, vilket kräver ett målmedvetet arbete med organisation och finansiering.

Mål

 • Lag i alla åldersgrupper 9-20 år
 • Väl fungerande gymnasieverksamhet med god rekrytering av nya elever
 • Samarbete med andra aktörer för att öka intresset för bandysporten

Inriktning

 • Resurser finns för att bedriva ungdomsverksamhet enligt uppsatta mål
 • Ledare rekryteras och utvecklas. Det ska vara positivt och givande att vara ungdomsledare i vår klubb
 • En digital bandyakademi ska startas
 • Samverkan med övriga bandyklubbar och med skola/fritid för att öka intresset bland barn och unga

Aktiviteter för att nå mål och inriktning

Föreningen ska stärka engagemanget i Bandykul.

Planmässigt rekryteringsarbete och systematisk utbildning av ungdomsledare

En Sportansvarig Ungdom anställs med uppgift att konsolidera och stärka verksamheten.

Integration av bandygymnasiet med övrig ungdomsverksamhet.

Påbörja arbete med att öka intresset för bandy bland flickor, med sikte på ett antal ungdomslag och på sikt ett representationslag.

Sport/elit

Uppsala ska vara en av Sveriges ledande bandystäder. Bandy ska spelas på alla nivåer, i alla åldrar och av både män och kvinnor. Intresset för bandysporten behöver breddas till fler än de mest engagerade. Tidigare genom bandyhistorien har Uppsala visat sin styrka genom Sirius fem SM-guld och de mycket välorganiserade bandyfinalerna.

Svensk elitbandy består formellt av de fjorton lagen i högsta serien, elitserien. Sirius Bandy är sedan länge etablerat på elitnivå – men har under en följd av år fått kvala för att behålla statusen. Målet måste sättas högre. Inriktningen på elitverksamheten ska vara att vårt representationslag naturligt anses vara ett av åtta lag i slutspel. Det ställer krav att alla delar av organisationen verkligen fungerar på ”elitnivå”.

Att hålla ett lag med spelare på högsta nivå är resurskrävande. Klubben måste anpassa kostnaderna till givna intäkter. Med rådande läge innebär det att intäkterna måste öka innan klubben drar på sig den större ekonomiska kostym som krävs för att nå högre ställda sportsliga mål. Uteblir dessa ökade intäkter måste den sportsliga ambitionen anpassas.

Mål

 • Stabil elitserieplats

Inriktning

 • Resurser och yttre förutsättningar att spela på högsta nivå och att delta i de cuper och serier det innebär.
 • Sportgruppen arbetar med av styrelsen fastställd budget. Klubbchefen har ansvar för kontraktering av spelare och säkerställer att budgeten hålls samt rapporterar sportgruppens arbete till styrelsen.

Aktiviteter för att nå mål och inriktning

Den enskilt avgörande frågan är klubbens ekonomi, som redovisas särskilt.

Organisationen kring elitverksamheten behöver utvecklas från dagens läge – men inom givna ekonomiska ramar.

Arena/event

Publikt var säsongen 2015/2016 en besvikelse. Orsaken kan diskuteras, men väder, spelschema och kringaktiviteter spelar in.

Inför kommande säsong behöver dessa faktorer och deras betydelse för att locka publik analyseras.

Det som fungerar väl, men också är sårbart, är själva organisationen kring hemmamatcherna. Denna organisation bygger dock på en liten, starkt engagerad skara personer som föreningen måste vårda väl.

Det ska vara roligt att gå på bandy!

Mål

 • Publiksnitt över 1000 per match inklusive bandyfest, annandagsmatch och sponsrade events
 • Evenemang vid matcher ger tydligt positivt resultat för ekonomi och verksamhet

Inriktning

 • Väl fungerande funktionärsorganisation
 • ”Vi kan göra kanonevent på Studan – givet förutsättningar och resurser”
 • Det ska vara kul att gå på bandy (för hela familjen) och att arbeta i Arenagruppen

Aktiviteter för att nå mål och inriktning

Genomföra en rekryteringskampanj för att få fler funktionärer. Använda våra sociala mediekanaler.

Aktiviteter för att öka hemmamatchernas attraktivitet genom event och liknande. Goda exempel är ALM-dagen och bandyfesten. Det ska vara roligt och lockande att gå på bandy.

Marknad

Intäkterna måste öka. Om föreningen ska kunna bedriva den verksamhet vi strävar efter krävs en mer stabil ekonomisk plattform. Marknadsgruppens arbete har till syfte att åstadkomma en stor del av detta. För att det ska bli verklighet krävs en utveckling av klubbens arbete med att söka sponsorer och partners.

Mål

 • Marknadsarbetet ska ge intäkter för att säkra den verksamhet som övriga sektioner bedriver
 • Klubbens marknadsarbete ska bidra positivt till klubbens varumärke och status i Uppsala som idrottsstad

Inriktning

 • Systematik och planmässighet
 • Ordning och reda med tydliga intäktsmål och en långsiktig marknadsplan
 • En marknadsorganisation som säkerställer att uppnådda mål kan nås

Aktiviteter för att nå mål och inriktning

Den viktigaste faktorn är en ökad professionalisering. Klubbens marknadsorganisation behöver utvecklas och bli bättre på att hitta nya målgrupper.

Mer professionellt marknadsarbete ställer stora krav på bra underlag i form av avtal, uppföljning och regelverk. De externa aktörer som stöder oss måste ha tydliga ramar för hur uppdraget ska utföras.

Marknadsarbetet behöver delas på två verksamhetsområden: privat/publik/medlem samt företag/sponsorer/partners.

Medlemsutveckling fortsätter att vara en viktig uppgift. Medlemskapet behöver få ett tydliggjort värde, och det behöver vara attraktivt att vara medlem.

Våra sponsorer och partners på företagssidan behöver få ett utvecklat erbjudande. Idag består erbjudandet ofta av ”exponering mot pengar”, men det finns mycket att arbeta vidare med inom CSR, ungdomsverksamhet och gemensamma projekt.

Prislistor och formulering av erbjudanden till sponsorer och partners utvecklas.

Föreningens ordförande genomgår, som representant i Uppsala kommuns partnerskap för elitidrott, den utbildning i sponsring som kommunen erbjuder genom sitt destinationsbolag. Kunskaper och erfarenheter från utbildningen ska återföras till föreningen.

Ekonomi

Den ekonomiska saneringen har gett bra grepp om kostnader. Nästa steg måste vara att, utan att förlora greppet om kostnaderna, se till att intäkterna stärks för att bygga en bättre verksamhet. Det kräver insatser på flera plan: arena och evenemang, marknadsarbete, sökande efter andra intäktskällor.

Mål

 • Verksamheten ska generera ett överskott med 250.000 kronor för att generera ett eget kapital som stärker föreningens soliditet
 • Föreningen ska vara skuldfri inom tre år

Inriktning

 • Ökad effektivitet i organisationen. Med rätt kansliorganisation får föreningen bättre grepp om intäkter och kostnader
 • Förbättrad budget- och uppföljningsprocess
 • Stort kostnads- och intäktsmedvetande

Aktiviteter för att nå mål och inriktning

En process, med klubbchef som ansvarig, har inletts för att utveckla organisationen. Det ska leda till bättre administration.

Den ekonomiska uppföljningen har blivit bättre men kan utvecklas ytterligare.

Utveckling av marknadsarbetet, sponsor- och partnerstrategi, fortsatt arbete med medlemsutveckling, ökat intäktsmedvetande.

Tommy Lindgren

Copyright (C) 2024 IK Sirius

×