Likabehandlingsplan

Värdegrund

All verksamhet i IK Sirius Uppsala skall utformas utifrån FN´s barnkonvention och på grundläggande demokratiska värderingar. Vi vill att alla oavsett nationalitet, religion, ålder, kön, sexuell läggning, samhällsgrupp samt fysiska och psykiska förutsättningar skall kunna om möjlighet finns vara med i våra verksamheter.

Syftet

Syftet med denna likabehandlingsplan är att främja människans lika rättigheter och motverka all kränkande behandling. En viktig utgångspunkt är att den enskildes upplevelse av kränkning alltid måste tas på allvar.

Definitioner

Kränkningar kan vara:

  • Fysiska t.ex. att bli utsatt för slag, sparkar och knuffar, oaktsamhet med andras ägodelar samt kroppsspråk och gester.
  • Verbala t.ex. att bli hotad, retad, svordomar, fula ord, könsord, förolämpningar.
  • Psykosociala t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, nonchalans mot gemensamma regler
  • Text- och bild t.ex. i form av klotter, brev och lappar, e-post, sms samt i sociala medier.

Mobbning är en situation där en eller flera individer upprepade gånger och över tid blir utsatta för negativa handlingar från en eller flera individer. Med mobbning menas både fysiskt och psykisk våld. I psykiskt våld innefattas även utfrysning. Mobbning innebär att den som är utsatt är i underläge och känner sig kränkt.

Vid en konflikt

Vid en kränkande handling är det viktigt att man som vuxen agerar! Konflikter är vanliga och är i sig ingenting att oroa sig för, men konflikter kan bli allvarliga och situationer där kränkningar och mobbning förekommer bör man vara extra vaksam på. Vid en allvarlig situation ska föräldrarna/målsman alltid kontaktas.

Förhållningssätt

I samtal med barn och ungdomar som varit inblandade i kränkande situationer har du som vuxen en väldigt betydelsefull roll. Innan samtalet ställ dig alltid frågan ”Vad vill jag uppnå med samtalet”? Som ledare är det viktigt att inte vara dömande och enbart ta reda på vem som bär skulden i sammanhanget. Försök att gemensamt hitta lösningar. Det är viktigt att alla känner sig delaktiga och förstår varför det är viktigt att komma överens. Glöm inte att följa upp det som man enats om, så det känns bra för alla inblandade.

Ansvar vid behov av stöd

Vid behov av stöd –vänd dig till din underklubbs styrelse som

Föräldrarollen

Föräldrarnas roll inom idrotten är väldigt viktig. För en del kan föräldrarollen vara en svår balansgång mellan vad som är rätt och fel i ens engagemang. För dig som är ledare, förälder eller du som är båda delarna ges här några tips på hur barnen kan stöttas på ett bra sätt, utifrån ett föräldraperspektiv.

  • Stötta ditt barn och visa engagemang, men försök samtidigt att hålla distans. Detta gör att ditt barn får en chans att bli mer självständig.
  • Det är ledarens roll att leda gruppen och inte förälderns. Lägg dig därför inte i träningsupplägget om du inte är ledare. Vid kränkande ledarskap, prata med ledaren ifråga!
  • Hela laget påverkas när någon blir utsatt. Ditt barn påverkas av att en lag/gruppkamrat blir utsatt, vare sig barnet är involverat eller inte. Alla barn behöver uppbackning hemifrån för att kunna markera och säga ifrån om någon blir utsatt.

Barnkonventionen bygger på perspektivet: Barnets bästa ska alltid komma i första rummet!

Copyright (C) 2024 IK Sirius

×